283. Objawienie Jezusa Chrystusa

283. Objawienie Jezusa Chrystusa

1: Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg

Aby ukazać sługom Swoim, to, co wkrótce ma nastać

Wyjawił On to za pośrednictwem zesłanego anioła

Wiernemu słudze Swemu Janowi, który dał świadectwo Prawdzie

Refren: Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone.

A my trzymajmy się go zawsze jako pochodni w ciemnościach świecącej

2: Słowu Bożemu i zwiastowaniu Pana Jezusa Chrystusa

Wszystkiemu temu, co w widzeniu było mu dane oglądać

Szczęśliwi, którzy proroctwa słuchają i je zachowują

To, co w nim jest zapisane; czas bowiem jest już bliski

3: Jan do siedmiu zborów, które znajdują się w Azji

Łaska i pokój wam od tego, który jest i był i ma przyjść

I od siedmiu duchów, które zawsze są przed tronem Jego

I od Jezusa, świadka wiernego, pierworodnego z umarłych

4: On jest władcą nad królami ziemskimi i miłuje nas

On wyzwolił nas z grzechów naszych przez przelaną krew Swoją

I uczynił królewskim kapłaństwem Boga i Ojca Swego

Jemu, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen

5: Oto przychodzi i ujrzą Go wszyscy co Go przebili

I będą bić się w piersi przez Niego wszystkie plemiona ziemi

Tak stanie się. Mówi Bóg: Jam jest alfa i omega

Ten, który jest I który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Reklamy